Kontakta oss nu
info@smetab.se

Mätning av turbiditet

Vad är turbiditet och varför ska vi mäta det?

Turbiditet är ett mått på andelen partiklar i vattnet, ett mer vardagligt uttryck är “grumlighet”. Partiklarna kan vara såväl organisak som oorganiska och måttet turbiditet säger ingenting om vilka typer av partiklar som grumlar vattnet. Vanligt förekommande partiklar i vattendrag är organiskt material, t.ex. humus och alger, samt oorganiskt material, t.ex. lera. Höga turbiditetsnivåer kan uppstå genom hög organisk aktivitet men också p.g.a. störningar eller kraftiga flöden som rör upp bottensediment. Verksamheter som jordbruk, byggprojekt och gruvindustri kan leda till ökad turbiditet i vattendrag och sjöar tillfälligt eller permanent.

Förhöjda turbiditetsnivåer kan vara oönskade av flera anledningar; fiskar kan störas och i värsta fall kan fisken i vattendraget dö ut p.g.a. att den får svårare att hitta föda samt att fortplantingen störs. I sjöar kan förhöjd turbiditet leda till att solljuset får svårare att tränga ner genom vattenmassan vilket påverkar växter, och därmed hela sjöns ekosystem. Människor kan påverkas direkt av förhöjd turbiditet då vattnet blir olämpligt att använda som dricksvatten.

Hur kan turbiditet mätas?

Turbiditet kan mätas i laboratorium eller direkt i fält. Fördel med mätning i fält är att ett medelvärde kan beräknas över allt ifrån enstaka minuter till timmar. För detta ändamål finns multiparametersensorer som mäter turbiditet, samt flera andra mätvariabler. Sensorerna har displayenheter men det är också möjligt att montera mätutrustningen för att mäta över en längre period. För att turbiditetssensorn inte ska störas av beläggningar så har de en borstfunktion som hålleer senorytan ren.

Turbiditetssensor från Hydrolab med borstfunktion.

 

Multiparametersensorn HL4 från Hydrolab med handhållen displayenhet.

 

Kontakta oss gärna för en dialog kring mätning av turbiditet!