Kontakta oss nu
info@smetab.se

Branscher

Scanmatic levererar nyckelfärdiga system för instrumentering, datainsamling, styrning och övervakning. Vi säljer även enstaka komponenter, t ex hydrologiska och meteorologiska sensorer och dataloggrar. Vi vill sälja till alla som har behov våra produkter. Av tradition har våra viktigaste kunder varit professionella aktörer inom:

• Energiproduktion
• Samhällsteknik
• Försvar
• Offshore

Energiproduktion

Vattenkraft, vattenreglering och dammsäkerhet har, sedan företaget startades 1971, varit mycket viktiga verksamhetsområden i Sverige och i Norge.

Det pågår en ständig marknadsutveckling hos oss. Vi försöker hela tiden att finna nya intressanta marknader för t ex automatisering och förenkling av mätdatainsamling. Vi försöker också att finna kunder som har ett intresse av att använda våra produkter för inbyggnad i deras system. Kontakta oss om Du har någon idé här.

Exempel på applikationer inom vattenkraften:
• Vi använder olika typer av mättekniker för mätning av vattennivå. Dessa inkluderar trycksensorer, bubbelpeglar, radar, ultraljud och fiber.
• Mätning av vattennivå i vattendrag med nivådataloggers med trycksensorer, ofta i ett flertal mätstationer uppströms dammluckorna. Informationen kan sedan användas för manuell reglering av dammluckorna.
• Kontrollmätningar av vattennivå i vattendrag med nivådataloggers: jämför t ex vattennivån i den fria strömmen före dammluckan med vattennivån efter grinden. Kontroll att vattennivån ligger innanför gränsvärdena uppströms och nedströms vattenkraftstationen, samt i fiskvattenvägar. Det går att få larm vid för hög/låg vattennivå.
• Våra nivådataloggers kan även mäta vattentemperaturen, vilken är viktig att känna till beträffande kylning av system i vattenkraftstationen. Även för att få kännedom om risk för isbildning på grindar.

• Pegelstationer utgörs av en mätstation med datalogger, med ett flertal sensorer kopplade till. De drivs via solceller, batteri eller 230 V anslutning. Sensorer för t ex mätning av vattennivå, vattentemperatur (förvarnar om risk för isbildning på grindar), portryck i grusdammar och töjning av betongdammar. Flödet kan fås via uppmätt vattennivå och en avbördningskurva. Data förs sedan vidare via radio eller kommunikationssystemet Rakel. Information om vattennivån kan användas för t ex styrning av dammluckor.
• Dammövervakning: Vi har kompetens att jobba med integration mot SCADA system över vanligt förkommande protokoll som IEC-104.
• Dammövervakning: Vi arbetar med t ex mättekniker baserade på fiberteknik för mätning av portryck.
• Mätning av temperatur i grusdammar. Om temperaturen hastigt blir låg får man information om vattenläckage genom dammen.
• Automatisk mätning av vattennivå i vertikala rör i dammkroppar med nivådataloggers informationen överförs till mobilt kommunikationsnät eller bärbar dator.
• Mätning av vattennivå för hand i vertikala rör i dammkroppar med kabelljuslod.
• Mätning av läckage i dammkroppar. Mätning av vattennivå görs i en brunn samtidigt med vattennivåmätning i ett Thomsonöverfall i brunnen. Med dessa informationer kan läckageflödet beräknas.
• Kontinuerlig indikationsmätning av erosion i dammar genom mätning av turbiditet (=grumlighet pga partiklar) med vattenkvalitetsmätinstrument i läckageströmmen i brunnar i dammkroppen. Mätdata till mobilt kommunikationsnät eller bärbar PC.
• Flera av våra kunder mäter även nederbörd vid dammkroppen som indata vid läckagebedömning i dammkroppar.
• Scanmatic väljer bland ett flertal olika dataloggrar i pegelstationer. Den vanligast förekommande är Scanmatic’s egenutvecklade SM5059.

• Stationär mätning av totalflödet i ett vattendrag via en sk SLD = Side Looking Doppler, monterad i sidan av vattendraget.
• Stationär indirekt mätning av totalflödet i vattendrag genom kontinuerlig nivåmätning med nivådatalogger plus avbördningskurva.
• Tillfällig mätning av totalflödet i ett vattendrag via en dopplermätare som är installerad i en liten båt, vilken dras tvärs över vattendraget.
• Mätning av lokal vattenhastighet med handmätinstrument för bestämning av vattenflöde i t ex fiskvägar eller turbinintag. Mätning via flygel eller elektromagneisk princip.

• Mätning för bedömning av ekohydrauliken i vattenkraftstationen och dess fiskvattenvägar.
Då vill man mäta t ex vattenhastighet, pH, syre, grumlighet och temperatur. Det ställs högre krav på god ekohydraulik i vattenkraftstationer nu jämfört med tidigare.
• Kontinuerlig mätning av turbiditet i vattnet vid risk för grumling vid dammarbeten.
Länsstyrelser ställer krav på turbiditetsmätningar (egenkontroll) i dessa fall. Grumligt vatten medför att det fastnar partiklar i fiskarnas gälar.

• Nederbörds- och snödjupsmätning för bedömning av vattentillförseln till tillrinnings-områden för olika vattendrag.